Документа


Финансијски план за 2020. годину

Кућни ред ПТТ школе

Правилник о безбедности ИТ система

Важне информације за уговорача и осигуранике уз понуду за колективно осигурање ученика

Обавештење за ПТТ школу

Годишњи план рада школе (2019-2020)

Извештај о раду школе (2018-2019)

Правилник о организацији и осваривању екскурзија у средњој школи

Измена правилника о упису у средњу школу

Правилник о упису ученика у средњу школу

Трећа измена финансијског плана

Финансијски план за 2019 годину - Измена

Финансијски план за 2019 годину

Финансијски извештај за 2018 годину

Школски програм (2018-2022)

Развојни план школе (2018-2022)

Годишњи план рада школе (2018-2019)

Извештај о раду школе (2017-2018)

Школски програм (2014-2018)

Анекс школског програма (I, 2014-2018)

Анекс школског програма (II, 2014-2018)

Развојни план школе (2014-2018)

Анекс развојног плана школе (2014-2018)

Годишњи план рада школе за 2017/2018. годину

Финансијски извештај за 2017. годину

Финансијски план школе за 2018. годину

Извештај о раду за школску 2016/2017. годину

Статут 2018

Систематизација 2018

Измена и допуна Систематизацијe 2018

Правилник о правима, обавезама и одговорности запослених 2018

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика 2018

Правилник о обављању друштвено-корисног одн. хуманитарног рада 2018

Правила понашања ученика, запослених, родитеља и других лица у СТ ПТТ школи 2018

Статут

Систематизација

Пословник о раду школског одбора

Пословник о раду наставничког већа

Пословник о раду савета родитеља

Пословник о раду ученичког парламента

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правила понашања у установи

Правилник о заштити и безбедности ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у школи

Правилник о одговорности ученика

Правилник о раду

Правилник о раду школске библиотеке

Правилник о канцеларијском пословању

Правилник о набавкама

Правилник о унутрашњем узбуњивању