Монтер телекомуникационих мрежа

Школовање ученика за занимање монтер ТК мрежа траје три године и у том периоду ученици се оспособљавају за безбедан и правилан рад у предузећима која се баве обрадом и преносом телекомуникационих сигнала.

У добро опремљеним кабинетима и на школском полигону ученици се припремају за реалне послове монтаже и одржавања опреме фиксне и мобилне телефоније, кабловске телевизије, видео надзора, противпожарних и интерфонских система.

На крају другог и трећег разреда део практичне наставе се у сарадњи са предузећем за телекомуникације „Телеком Србија” обавља у њиховим објектима чиме се проширују теоријска и практична знања стечена у школи.

Након школовања, поред запослења у струци, ученици могу наставити школовање на Високој школи за Информационе и комуникационе технологије или код нас (са две године радног искуства) специјализација или V степен.

У први разред сваке године уписујемо два одељења ученика из свих крајева Србије. Ученици који нису из Београда смештај могу обезбедити у ученичком дому који се налази одмах поред школе или неколико околних.

Табеларни преглед заступљености предмета по разредима

      I   II   III
А ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ   Т В П Б   Т В П Б   Т В П Б
1 Српски језик и књижевност   3         2         2      
2 Страни језик   2         2         2      
3 Устав и права грађана                       1      
4 Историја   3                          
5 Географија   2                          
6 Музичка уметност   1                          
7 Ликовна култура   1                          
8 Физичко васпитање   2         2         2      
9 Математика   3         2         2      
10 Физика   2                          
11 Хемија   2                          
12 Рачунарство и информатика     2                        
13 Екологија и заштита животне средине   1                          
Б СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ   Т В П Б   Т В П Б   Т В П Б
1 Основе електротехнике   3         2                
2 Техничко цртање     1                        
3 Електрична мерења у телекомуникацијама             1 2              
4 Електроника             2 1              
5 Економика и организација предузећа                       2      
6 Кабловске и ваздушне ТК линије             2         2      
7 Телекомуникационе инсталације             2         2      
8 Телекомуникациони системи                       3      
9 Кориснички програми за електронска кола                         1    
10 Практична настава       4         12 60       12 90
В ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ   Т В П Б   Т В П Б   Т В П Б
1 Верска настава / Грађанско васпитање   1         1         1      

 

Т - теорија, В - вежбе, П - практична настава, Б - настава у блоку

Списак предмета