Монтер телекомуникационих мрежа

Трајање: 3 године.   30 ученика по класичном и дуалном моделу наставе

Монтер ТК мрежа

Монтери телекомуникационх мрежа се оспособљавају за монтажу, повезивање и одржавање опреме фиксне и мобилне телефоније, кабловске телевизије, система видео надзора, противпровалних, противпожарних и интерфонских система.

Део практичне наставе реализује се у предузећу „Телеком Србија” или код других социјалних партнера, чиме се проширују теоријска и практична знања стечена у школи.

Практична настава у другом и трећем разреду за МТКМ по дуалном систему образовања реализује се у сарадњи са предузећем „Телеком Србија”, Roaming Networks и Orion telekom, у реалним условима, чиме ученици стичу знања и развијају вештине у реалном контексту.

За најбоље ученике овог смера Телеком обезбеђује стипендије. За монтере у овим компанијама обезбеђен је посао.

Стручни предмети:

 • Физика
 • Основе електротехнике
 • Телекомуникационе линије
 • Електроника
 • Мерења у телекомуникацијама
 • Приступне мреже и уређаји
 • Телекомуникациони инсталације
 • Телекомуникациона системи
 • Телекомуникационе мреже
 • Сигнално телекомуникациони системи
 • Пројектно-техничка документација
 • Предузетништво
 • Основе практичних вештина

Изборни предмети:

 • Хибридни пословни комуникациони системи
 • IP пословни комуникациони системи
 • Контрола приступа
 • Системи паметних кућа
 • Кориснички програми за електронска кола
Call Now Button